Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

Informácie o spracovaní osobných údajov1.Spoločnosť Thamy s.r.o, so sídlom Topoľová 15, 96231 Sliač, IČO: 47595906,  DIČ: 2024022462 spracová v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nasledujúce osobné údaje kupujúcich zákazníkov:

• V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska; emailovú adresu a telefónne číslo.

• V prípade spoločnosti: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti; fakturačnú adresu; IČO, DIČ

 

Vyššie uvedené osobné údaje je treba spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a

plnenia zo zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník

v znení neskorších predpispv, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších

predpisom a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a ochrany

práv a povinností zmluvných strán.

Takéto spracovanie umožňuje:

• článok 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie potrebné pre plnenie zmluvy, a

• článok 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie – spracovanie potrebné pre účely oprávnených

záujmov správcu alebo tretej strany.

2.Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

3.Na emailovú adresu uvedených kontaktných osôb budú v prípade záujmu zasielané oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. , o elektronických komunikáciách. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného tovaru či služieb a je možné kedykoľvek odhlásiť emailom na office@lukasipy-thamy.sk alebo telefonicky na 0908261375. Emailová adresa bude za týmto účelom uschovávaná po dobu 3 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy medzi zmluvnnými stranami.

4.Spracovanie daných osobných údajov realizuje hlavne Thamy s.r.o. a osobné údaje však pre ňu môžu spracovávať aj týto spracovatelia alebo tretie strany:

•      Poskytovateľ Informačného systému, a webovej platformy na ktorej sa nachádza webova stránka www.lukasipy-thamy.sk spoločnosť ALL4 net s.r.o.,Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava IČO:36654965 DIČ:,2022222873

•      Externý spracovatel účtovníctva za účelom odovzdávania daňového priznania Ing. Renáta Gurová Tatranská 4, 97411 Banská Bystrica, IČO 17804965, DIČ 1029287402, Žr.č. 601-14525

5.Zákazníci majú podľa Nariadenia na základe dohody Spoločných správcov právo:

• požadovať od Thamy s.r.o. informáciu, aké osobné údaje zákazníkov spracováva,

• vyžiadať si u Thamy s.r.o. prístup k týmto údajom a tieto nechať opraviť alebo aktualizovať požadovať obmedzenie spracovania,

• požadovať po Thamy s.r.o. vymazanie osobných údajov udanych zakaznikom, toto vymazanie bude uskutocneneho pokiaľ nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami Thamy s.r.o.,

 

• na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má Kupujúci za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením, 

• na prenosnosť údajov,

• požadovať kópiu spracovaných osobných údajov,

• podat sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,

• vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Thamy s.r.o.

 


 
 
 
 
 


Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia


Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.lukasipy-thamy.sk/. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (kupujúcia, spotrebiteľa) na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.lukasipy-thamy.sk/ je spoločnosť Thamy s.r.o. so sídlom Topoľová 1130/15 Sliač 962 31, IČO:47595906 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, DIČ: 2024022462.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami lukasipy-thamy.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami lukasipy-thamy.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.


Predávajúci (dodávateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.


Spotrebiteľ (kupujúci) - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.


Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti


Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

 3. Odstúpenie od zmluvy


V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených  nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. ( hlavne poštovné a balné).

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

Storno objednávky

Zákazníkom:

Záväznú objednávku je možné kedykoľvek stornovať e-mailom na našu adresu office@lukasipy-thamy.sk.. V prípade, že bola objednávka už zaplatená (napr. prevodom) ale zákazníkovi ešte neodoslaná, bude obdŕžaná suma v plnej výške vrátená zákazníkovi do 5 dní späť na účet, z ktorého bola platba uhradená. V prípade, ak bol tovar alebo jeho časť už zaslaný, predávajúci si uplatní právo na náhradu výšky preukázateľných nákladov na odoslanie tovaru (poštovné a balné).

Predávajúcim:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo časť z nej, v prípade ak:

  1. kupujúci uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, prípadne ho nemožno kontaktovať.

 

Ak kupujúci už zaplatil za tovar, alebo jeho časť, bude mu čiastka prevedená na účet z ktorého bola platba uhradená.

 


4. Záruka a reklamácia


Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. V prípade reklamácie tovaru je predávajúci povinný rozhodnúť o uplatnení, alebo neuplatnení reklamácie do troch dní od jej doručenia a vybaviť prípadnú reklamáciu do 30 pracovných dní. Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie, prípadne škodu spôsobenú neodborným zaobchádzaním užívateľa. Predávajúci neručí za škody spôsobené doručovateľskými spoločnosťami. Predávajúci neručí za stratené zásielky, alebo ukradnuté zo schránky kupujúceho. Ak kupujúci z ľubovoľných dôvodov neprevezme zásielku, je povinný uhradiť vzniknutú škodu (poštovné a balné).


Reklamácie sú vybavované:

  • emailom na: servis@lukasipy-thamy.sk
  • poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare
  • pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme na sklade, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar

V prípade zaslania zásielky na reklamáciu si poštovné hradí klient. Reklamáciu nezasielajte dobierkou.


Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:


Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


5. Platobné podmienky


V internetovom obchode www.lukasipy-thamy.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte. 
bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru aj s poštovným na základe informácií obdržaných v  emaili od predávajúceho, ktorým mu potvrdil objednávku.

 

 

6. Dodacie podmienky


Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia prijatia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
Slovenská pošta - v prípade malých a ľahkých produktov (rozmer do 10x10x1cm)je možné využiť listovú zásielku. Doba dodania zásielky je približne 3 prac. dni. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní. 

Osobný odber - je možný po telefonickej dohode a to ( Sliač).

Kuriér - doba dodania zásielky je do 2 pracovných dní od potvrdenia odoslania zásielky. V prípade objednávky tovaru na objednávku je doba dodania 7-10 pracovných dní.7. Ceny


Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

 

8. Ochrana osobných údajov


Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, v "Poznámke k objednávke" uveďte žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu hračkypreradost.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu hračkypreradost.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


9. Záverečné ustanovenia


Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku,.Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.6.2015.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Odbor kontroly:

 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, 
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1   
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.:048/412 49 69,  fax. č.: 048/412 46 93

mail: 

Copyright 2015 - 2022 © lukasipy-thamy.sk